Hvordan lage NORID egenerklering

Det er enklet og raskt å lage NORID egenerklering

NORID egenerklering er påkrevet før du kan registrere et .NO domene. Dette er en avtale mellom deg og NORID som TBT laster opp til serverne hos NORID som et ledd i registrering av domenet.

Egenerklæringen sender du til [email protected]  eller lastes opp her:

 

Kortversjon

Ditt / dine .no domene(r) registreres så snart du har sendt ZIP filen med NORID egenerklæring til TBT.

ZIP filen lager du her:

https://samtykke.NORID.no/no/form1

 

NORID egenerklering er en avtale mellom deg og NORID som regulerer dine rettigheter til domene abonnementet.

NORID egenerklæring er en avtale mellom deg og NORID som regulerer dine rettigheter til domene abonnementet.

 

 

 

NORID egenerklering er nødvendig før TBT kan starte på jobben.

TBT trenger en NORID egenerklering fra deg for å kunne registrere .NO domene.

Din bestilling blir lagt på vent inntil TBT har mottatt din NORID egenerklæring.

Før TBT kan starte på jobben må du inngå en avtale med NORID.
Dette gjør du slik:

A.

Du fyller ut skjemaet du finner på:

https://samtykke.NORID.no/no/form1

Dette fører til at du får en e-post fra NORID med en ZIP fil som vedlegg. Denne inneholder NORID egenerklering.

Får du problemer eller har spørsmål ringer du til NORID på telefon (+47) 073 55

B.

Denne e-posten med ZIP vedlegg videresender du til TBT.

Så snart TBT har mottatt ZIP filen registreres domenet.

PS:

TBT trenger hele ZIP filen.
ZIP filen inneholder et TXT og et PDF dokument.

TBT trenger begge dokumenter.

Derfor sender du ZIP filen til TBT.

Regelverk for .no (navnepolitikken)

Vedlegg G: Egenerklæring

Denne erklæringen utgjør sammen med det regelverket som gjelder til enhver tid kontrakten mellom UNINETT Norid AS, senere kalt Norid, og abonnenten. Ved signering av erklæringen binder abonnenten seg til vilkårene for å registrere domenenavn under .no.

Abonnenten erklærer med dette at registrering og/eller bruk av domenenavnet

  • ikke er i strid med gjeldende regelverk, se http://www.norid.no/navnepolitikk.html
  • etter abonnentens kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet
  • ikke er i strid med norsk eller internasjonal rett
  • ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

Abonnenten samtykker til

  • at klager på abonnentens registrering kan behandles av domeneklagenemnda i henhold til de regler og prosedyrer som følger av regelverket, og at abonnenten vil delta i klageprosessen og være bundet av domeneklagenemndas avgjørelse
  • å holde seg oppdatert om regelverksendringer på www.norid.no og følge det regelverket som gjelder til enhver tid
  • at Norid kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt i denne egenerklæringen, eller som på annen måte er i strid med regelverket eller formålet bak regelverket
  • at kontaktinformasjon og registreringstidspunkt for domenet gjøres tilgjengelig på Internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via annen internett-teknologi
    Abonnenten har satt seg inn i de kravene regelverket stiller i forbindelse med registrering og bruk av domenenavnet. Abonnenten er dermed kjent med sine plikter og rettigheter ved registrering og bruk av domenenavn under .no.

Abonnenten aksepterer at Norid ikke kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av registrarens håndtering av søknader om domenenavn. Abonnenten aksepterer videre at Norid ikke kan holdes ansvarlig overfor abonnenten for noen direkte eller indirekte skade som følge av driftsfeil eller driftsstans hos Norid når det inntrufne skyldes forhold eller omstendigheter som Norid ikke kontrollerer